Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Grau de satisfacció amb el barri segons categoria ocupacional
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Grau de satisfacció de la població de 16 anys i més amb el barri o entorn residencial proper segons la categoria ocupacional.
Metodologia:
La valoració es realitza en una escala entre 0 i 10 on 0 significa “gens satisfet” i 10 “molt satisfet”. Les puntuacions s’han recodificat en tres categories: “gens satisfet o insatisfet” (de 0 a 4), “ni insatisfet ni satisfet” (5), i “satisfet o molt satisfet” (de 6 a 10).
Unitat: Percentatge
Any: 2022
Nom Àmbit
Grau de satisfacció
Directius i professionals
Ocupacions intermèdies
Classes treballadores
BarcelonaMolt insatisfet o insatisfet
6,5
5,4
6,2
Ni insatisfet ni satisfet
5,3
9,5
13,4
Satisfet o molt satisfet
88,2
85,1
80,4
Total
100,0
100,0
100,0
Resta AMBMolt insatisfet o insatisfet
5,4
10,3
8,7
Ni insatisfet ni satisfet
9,1
8,8
8,9
Satisfet o molt satisfet
85,5
80,9
82,5
Total
100,0
100,0
100,0
Total AMBMolt insatisfet o insatisfet
6,0
8,2
7,6
Ni insatisfet ni satisfet
6,9
9,1
10,9
Satisfet o molt satisfet
87,0
82,7
81,6
Total
100,0
100,0
100,0
Resta RMBMolt insatisfet o insatisfet
5,6
7,0
7,5
Ni insatisfet ni satisfet
8,2
5,5
9,3
Satisfet o molt satisfet
86,2
87,5
83,2
Total
100,0
100,0
100,0
Total RMBMolt insatisfet o insatisfet
5,9
7,8
7,5
Ni insatisfet ni satisfet
7,4
7,9
10,3
Satisfet o molt satisfet
86,8
84,3
82,1
Total
100,0
100,0
100,0
Font: IERMB: Enquesta de cohesió urbana.
Darrera actualització: 10-01-2023.
(CC BY 3.0 ES) Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Grau de satisfacció
Grau de satisfacció
Categoria ocupacional
Categoria ocupacional
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona