Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) segons relació amb l'activitat
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) fa referència al percentatge de població que es troba en almenys una de les situacions següents: en risc de pobresa, patint privació material i social severa, o vivint en llars amb molt baixa intensitat laboral (d'acord amb la metodologia 2021).
Metodologia:
El llindar de risc de pobresa equival al 60% de la mediana de la renda anual neta per unitat de consum de la població de l'AMB. Les unitats de consum es calculen seguint l'escala OCDE modificada: un pes d'1 al primer adult, de 0,5 a la resta de membres de 14 anys i més i de 0,3 als menors de 14 anys.


La taxa de privació material i social severa és el percentatge de població amb manca forçada d'almenys 7 dels 13 ítems de privació.


Les persones que viuen en llars amb una intensitat de treball molt baixa es defineixen com les persones de 0 a 64 anys que viuen en llars on els adults (els de 18-64 anys, excepte els estudiants de 18-24 anys, pensionistes i majors de 59 anys que viuen a llar on el principal ingrés són les pensions) van treballar menys del 20% del seu potencial total durant els 12 mesos anteriors.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Corones metropolitanes
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Relació amb l'activitat
Relació amb l'activitat
Opcions
Files
Columnes
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona