Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.1.2.Fluxos
Ràtio atracció i emisióAnualIERMB: Enquesta de mobilitat en dia feiner.20112015
Matriu origen destinació segons corones metropolitanesAnualEMEF20112015
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona