Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Pertinença a diferents entitats o associacions
Més informació sobre l'indicador
Descripció:
Distribució de la població de 16 anys i més segons el tipus d'entitat/s associativa/es a la/es que pertany.
Unitat: Percentatge de població de 16 anys i més
Nom Àmbit: Total AMB
Tipus d'associacions
1995
2000
2006
2011
Oci, lleure i esport
25,1
28,4
23,1
18,6
Culturals i religioses
9,3
9,6
9,6
7,2
Defensa d'interessos
53,5
62,8
51,6
29,8
Font: Idescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya.
Darrera publicació: 29-06-2016.
©2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona.
Àmbits territorials
Unitat territorial
Àmbits ECV
Àmbits seleccionats
Mostrar unitats territorials:
Mostrar codis dels Àmbits:
Temporalitat
Anys
Tipus d'associacions
Tipus d'associacions
Opcions
Files
Columnes
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona