Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
9.2.1.Treballadors públics municipals
Ràtio treballador públicsAnualObservatori del Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer, i Ajuntament de Barcelona.20072018
Treballadors/es públics per tipologiaAnualObservatori del Govern Local, Fundació Carles Pi i Sunyer, i Ajuntament de Barcelona.20072018
9.2.2.Pressupostos municipals
Ràtio d'endeutamentAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Romanent de tresoreria per habitantAnualIERMB a partir de Sindicatura de Comptes de Catalunya.20102018
Despeses per habitantAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Inversions per habitantAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Autonomia financeraAnualIERMB a partir de Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local.20102018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona