Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
10.5.1.Mobilitat quotidiana
No sortida de casaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Durada mitjana dels desplaçaments per modeAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Repartiment modal dels desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Fluxos entre corones metropolitanes segons mode de transportAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Fluxos entre corones metropolitanes segons motiu de desplaçamentAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Mitjana de desplaçaments diaris per personaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Repartiment modal en la mobilitat intramunicipalAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Motius dels desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112020
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona