Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.5.1.Demanda d'habitatge protegit
Sol·licituds admeses Registre Sol·licitants d'HPOAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122019
Sol·licituds HPO/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20122019
Inscripcions vigents Registre de Sol·licitants d'HPOAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122019
Inscripcions Registre HPO vigents/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20122019
4.5.2.Llançaments
Llançaments iniciatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20082019
Llançaments executatsAnualConsejo General del Poder Judicial.20132019
Llançaments iniciats per mil habitantsMaiConsejo General del Poder Judicial i Idescat.19952019
Llançaments executats per mil habitantsMaiConsejo General del Poder Judicial i Idescat.19952019
4.5.3.Esforç
Esforç d'accés al lloguer per ingressos de 2,5 SMIAnualSecretaria d'Habitatge i Millora Urbana i Ministerio de Empleo y Seguridad social20052018
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona