Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
4.5.1.Demanda d'habitatge protegit
Sol·licituds admeses Registre Sol·licitants d'HPOAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122019
Sol·licituds HPO/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20122019
Inscripcions vigents Registre de Sol·licitants d'HPOAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.20122019
Inscripcions Registre HPO vigents/mil habitantsAnualGeneralitat de Catalunya, Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana i INE.20122019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona