Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.8.1.Una Europa eficient amb l'ús de recursos
Emissions de gasos d'efecte hivernacleAnualEurostat.19902012
Emissions de gasos d'efecte hivernacle per sectorAnualEurostat.19902012
Intensitat d'emissions de GEH del consum d'energiaAnualEurostat.19902012
Consum d'energia primàriaAnualEurostat.19902013
Consum d'energia final per sectorAnualEurostat.19902013
Generació d'energia elèctrica per fonts renovablesAnualEurostat.20042013
Consum final d'energies renovablesAnualEurostat.20042013
Dependència energèticaAnualEurostat.19902013
Intensitat energètica de l'economiaAnualEurostat.20022013
7.8.2.Canvi climàtic i energia
Productivitat de recursos (consum domèstic de materials per PIB)AnualEurostat.20002014
Consum domèstic de materials per habitantAnualEurostat.20002014
Generació de residus municipals per habitantAnualEurostat.19952014
Recollida selectiva de residus municipals per tipus de residuAnualEurostat.19952013
Nombre de productes amb llicències UE ecológiques (Ecolabel)AnualEurostat.20002010
Percentatge de superfície amb classificació agro-ambientalAnualEurostat.20012005
7.8.3.Sectors clau: Transport i construcció sostenible
Consum d'energia en el transport (relativa al PIB)AnualEurostat.19902013
Energies renovables en el transportAnualEurostat.20042013
Emissions de GEH del sector del transportAnualEurostat.19902012
Emissions de PM del sector del transportAnualEurostat.19902013
Emissions de NOx del sector del transportAnualEurostat.19902013
Emissions de CO2 per km per nous cotxes de passatgersAnualEurostat.20002014
Accidents mortals per causa del transportAnualEurostat.19992013
Consum d'electricitat consumida a les llarsAnualEurostat.19902013
Índex de base 2000 del consum d'energia final del sector residencialAnualEurostat.19902013
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona