Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
7.6.3.Espais oberts
Superfície d'espais naturals protegits per tipologiaAnualDepartament de Territori i Sostenibilitat.20122012
© 2016 Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona