Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.1.R+D
5.3.1.1.Despesa i personal en R+D
Despesa interna en R+D en euros/habitantAnualEurostat.20002016
Despesa interna en R+D en % sobre el PIBAnualEurostat.20002016
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupadaAnualEurostat.20002016
5.3.1.2.Treballadors i empreses en R+D
Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009des-2020
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009des-2020
5.3.2.Publicacions científiques
Publicacions científiquesAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus.20062015
Productivitat científica per despesa en R+DAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20062015
Productivitat científica per investigadorAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20062015
5.3.3.Patents, models d'utilitat i dissenys industrials
5.3.3.1.Patents europees (EPO)
Patents EPO d'alta tecnologia per milió d'habitantsAnualEurostat.20002012
5.3.3.2.Patents espanyoles (OEPM)
Patents OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082017
Models OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082017
Dissenys OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona