Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.3.1.R+D
Despesa interna en R+D en euros/habitantAnualEurostat.20002014
Despesa interna en R+D en % sobre el PIBAnualEurostat.20002014
Investigadors i personal en R+D en percentatge de la població ocupadaAnualEurostat.20002014
Treballadors afiliats a la S.S. en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2019
Empreses en Recerca i Desenvolupament (R+D)TrimestralMinisterio de Empleo y Seguridad Social, Secretaría de Estado de la Seguridad Social.mar-2009mar-2019
5.3.2.Sectors intensius en tecnologia i coneixement
Població ocupada en sectors intensius en tecnologia i coneixementAnualEurostat.20082015
5.3.3.Publicacions científiques
Publicacions científiquesAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus.20052014
Productivitat científica per despesa en R+DAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20052014
Productivitat científica per investigadorAnualElaborat per Elsevier per a FECYT a partir de dades Scopus i INE.20052014
5.3.4.Drets de propietat intel·lectual
Patents EPO d'alta tecnologia per milió d'habitantsAnualEurostat.20002012
Patents OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082014
Models OEPM EPIAnualOficina Española de Patentes y Marcas.20082014
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona