Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
5.6.1.Comerç internacional
5.6.1.1.Comerç internacional per CCAA i províncies
Comerç internacional per CCAAAnualAgencia Tributaria.20002017
Comerç internacional per provínciesAnualAgencia Tributaria.20002017
Comerç internacional de les CCAA en % sobre el PIBAnualAgencia Tributaria i INE: Contabilidad Regional de España base 2010.20002015
Comerç internacional de les províncies en % sobre el PIBAnualAgencia Tributaria i INE: Contabilidad Regional de España base 2010.20002015
Pes de les exportacions sobre el total de la UE-15 i del mónAnualIERMB amb dades de l'Organtzació Mundial de Comerç, Eurostat i Agencia tributaria.19952016
5.6.1.2.Comerç internacional província de Barcelona
Exportacions i importacions de la província de Barcelona per grans àmbitsAnualAgencia Tributaria.20002017
Exportacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)AnualAgencia Tributaria.20172017
Importacions de les 10 principals activitats econòmiques (CNAE-09)AnualAgencia Tributaria.20172017
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona