Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.7.2.Serveis socials i promoció social
Serveis Socials BàsicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials Bàsics per motius econòmicsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius laboralsRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials Bàsics per motius d'habitatgeAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius de salutAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per motius de discapacitatAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials bàsics per mancances socialsAnualRegistre unificat de dades dels ens locals (RUDEL).20082015
Serveis Socials d'Atenció al DomiciliDepartament de Benestar i Família: Mapa de serveis socials de Catalunya.20092015
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona