Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.2.1.Vulnerabilitat laboral
Taxa d'atur registratAnualDepartament d'Empresa i Ocupació i Diputació de Barcelona, programa HERMES amb dades del Servicio Pú20052017
Taxa de treballadors sota risc de pobresaAnualIdescat: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població i Enquesta de condicions de vida20112016
Taxa de molt baixa intensitat del treball a la llarAnualIdescat: Enquesta de Condicions de Vida20112016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona