Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
2.4.3.Vulnerabilitat residencial
Endarreriment pagament rebut hipoteca/lloguerQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016.
20112016
Endarreriment pagament rebut serveisQuinquennal/AnualIdescat i IERMB: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya, 2011.
INE i Idescat: Encuesta de condiciones de vida, 2016.
20112016
Desnonaments iniciats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20082016
Desnonaments executats / mil habitantsAnualConsejo General del Poder Judicial i Idescat.20132016
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona