Sistema d'Indicadors Metropolitans de Barcelona
SIMBA
Llista d'indicadors
Nom Periodicitat Font Primera dada disponible Última dada disponible
6.2.1.Oferta
Zones i carrers amb prioritat per als vianantsAnualAjuntament de Barcelona.20132018
Relació entre superfície de vorera i calçadaAnualAjuntament de Barcelona.20132018
6.2.2.Demanda
Població que caminaAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Temps mitjà diari dedicat a caminar en els desplaçamentsAnualEnquesta de mobilitat en dia feiner (ATM).20112019
Institut d'estudis Regionals i metropolitans de Barcelona